طبقه بندی موجودات

طبقه بندی موجودات زنده بر اساس تقسیم بندی ویتاکر:

1-(  باکتریها-اکتینومایست ها و سیانوباکتریها1-monera                              (  

2-(پروتوزوئرها- کپکهای لزج- جلبکها)                                   porotoctist2-  

3-(قارچها)                                                                                  3-fungi 

4-(گیاهان)                                                                            4-plantae  

5-(حیوانات) 5-animalia                                                                         

6-(آرکی باکتریها)6- arcaebacteria                                                       

*قابل ذکر است که برخی از دانشمندان به دلایل متعددی آرکی باکتریها را در تقسیم بندی موجودات بعنوان دسته جداگانه ای طبقه بندی می کنند که آنها را بیان خواهیم کرد.*

 

/ 0 نظر / 5 بازدید