بوتولیسم

40.gif.بوتولیسم

بوتولیسم نیز از دیگر بیماریهایی است که در اکثر موارد با مصرف کنسروها – غذاهای بسته یندی شده مانند کالباسهای بسته بندی ، سیب زمینی بسته بندی و مصرف سالاد رخ می دهد.       

1- تعریف - سه نوع بوتولیسم وجود دارد - بوتولیسم منتقله با غذا) بوتولیسم کلاسیک ) زخم بوتولیسم و بوتولیسم روده ای) بالغین و نوزادان) محل تولید سم بوتولیسم در اشکال فوقمتفاوت است ولی در هر سه شکل بیماری فلج شل ، که نتیجهتأثیر سم بر روی نورون های عصبی است ، ایجاد می شد.     بوتولیسم غذایی یک مسمومیت شدید است که در اثر خوردنسم بوتولیسم با غذا به وجود می آید . بیماری با نشانه هایضایعات حاد و دو طرف اعصاب جمجمه و ضعف یا فلج پایین روندهآنها تظاهر می یابد . مشکل بینایی ( تار بینی یا دو بینی(‌، اشکال در بلع و خشکی دهان اولین شکایتهای بیمار است . در دنباله این نشانه ها در حالی که بیمار هوشیار است ممکناست فلج شل دو طرفه پائین رونده به وجود آید . در مراحلاولیه بیماری ممکن است استفراغ ، یبوست و یا اسهال نیزدیده شود . معمولاً‌ در صورتی که عفونت دیگری همراهبوتولیسم نباشد تب دیده نمی شودو بهبودی ممکن استبرای ماهها طول بکشد   . بوتولیسم ( نوزادان ) روده ایکه در نتیجه خوردن هاگ کلستریدیوم بوتولینوم و رشد و تجمعآن در روده میزبان و ایجاد سم اتفاق می افتد . بیماریتقریباً‌ بطور انحصاری خاص کودکان زیر یکسال است ولی ممکناست در بالغینی که تغییراتی در دستگاه گوارش آنها داده شدهو یا فلور میکروبی روده آنها تغییر یافته نیز دیده شود . بیماری مشخصاً با یبوست شروع می شود و سپس با نشانه هایگیجی ، بی حالی ، بی اشتهایی ، افتادگی پلک ، اشکال در بلع،‌عدم کنترل سر ، کاهش فشار خون و ضعف عمومی ( بچه شل و ول)تظاهر می کند و در بعضی موارد نارسایی و توقف تنفس نیزپیش می آید . بوتولیسم نوزادان ممکن است با نشانه هایمتغیری از اشکال خفیف ، که نشانه های آن بتدریج ظاهر میشود ، تا مرگ ناگهانی تظاهر داشته باشد . تخمین زده می شودکه تا ۵ درصد سندرم مرگ ناگهانی نوزادان به دلیل ابتلاآنها به بوتولیسم باشد . میزان کشندگی بیماری در مواردبستری شده بیمارستانی کمتر از یک درصد است و در صورتی کهبیمارستان مجهز به بخش مراقبتهای ویژه کودکان نباشد اینمیزان بیشتر خواهد بود     تشخیص نوع کلاسیک بیماری بانشان دادن سم اختصاصی باسیل در سرم ، مدفوع و یا غذایی کهاحتمالاً آلوده بوده است داده می شود ، کشت کلستریدیومبوتولینوم از محتویات دستگاه گوارش ویا مدفوع بیمار نیزوسیله تشخیص بیماری است . وجود هاگ باسیل در اغذیه مشکوکممکن است کمک به تشخیص بیماری کند ولی هاگها در همه جاپراکنده است و نمی تواند وسیله مناسبی برای تشخیص بیماریباشد بلکه وجود سم در غذا مفهوم تشخیصی بیشتری دارد . اگرآزمایشگاه وجود سم بوتولیسم را در غذا تأیید کرده باشد میتوان تمام کسانی که از آن غذا مصرف نموده اند و نشانه هایبالینی بیمار را دارند ، مبتلا به بوتولیسم دانست . زخمهایبوتولیسمی را میتوان با نشان دادن سم در سرم بیمار و یاجدا کردن باسیل از زخم تشخیص داد . میوگرافی با استفاده از « تحریکهای تکراری سریع » می تواند تشخیص تمام اشکالبالینی این بیماری را تأیید کند. تشخیصبوتولیسم رودهای با جدا کردن کلستریدیوم بوتولینوم و یا سم آن در مدفوعبیماران و یا نمونه برداریهای بعد از مرگ صورت می گیرد سمدر سرم بیماران بندرت پیدا شده است

2-  . عامل بیماری- بوتولیسم کلاسیک به وسیله سم باسیل کلستریدیم وبوتولینوم که یک باسیل بی هوازی اجباری و هاگ گداز است ،‌ایجاد می شود . مقدار بسیار کمی از این سم قادر است بیماریرا ایجاد کند"سم در غذاهای تهیه شده غیربهداشتی" ، "درقوطی های کنسرو" ، در غذاهایی که حالت اسیدی و یا قلیاییکمی دارند و در غذاهای پاستوریزه شده ای که حرارت کمی میبینند و در یخچال نگهداری نمی شوند ، بخصوص آنهایی که دربسته بندی های تخلیه شده از هوا تهیه می شوند ، ایجاد میگردد . سم بوتولیسم در حرارت جوش از بین می رود ولی برایکشتن هاگهای باسیل حرارت بیشتری لازم است . نوع E سم میتواند در درجات حرارت خیلی پائین ، ۳ درجه سانتی گراد ، کهکمتر از درجه حرارت یخچالهای خانگی است ، به آرامی ایجادشود  .                                             
۳. وقوع بیماری جهانی است و به صورت تک گیر ،همه گیریهای خانوادگی و یا عمومی ، در مواقعی که محصولاتغذایی بطریقی تهیه و نگهداری می شوند که هاگهای باسیل ازبین نرفته و فرصت ایجاد سم فراهم شده باشد ،‌ ایجاد میگردد . بندرت مواردی از بیماری در اثر مصرف غذاهای تجارتیایجاد می شوند . گاهی اوقات بعد از آنکه قوطی های کنسرو

/ 0 نظر / 5 بازدید