مزاج شناسی و طب سنتی ایران

در این مطلب قصد داریم تا با علم مزاج شناسی در طب سنتی ایران تا اندازه ای شما را اشنا نماییم.

درس یکم

طبایع انسان بر اساس طب سنتی ایرانی به 9 دسته تقسیم می شوند که از ترکیب 4 عنصر بدست می آیند.

عناصر چهارگانه عبارتند از:

آب - آتش - هوا - خاک

سردی(برودت) - گرمی -تری(رطوبت) - خشکی

آب طبیعتی سرد و تر دارد و معادل فصل زمستان است.

اتش طبیعی گرم و خشگ دارد و معادل فصل تابستان است.

هوا طبیعتی گرم و تر دارد و معادل فصل بهار است.

خاک طبیعتی سرد و خشک دارد و معادل فصل پاییز است.

بدین ترتیب 9 طبع داریم:

طبع گرم، طبع سرد، طبع خشک، طبع تر، طبع گرم و تر، طبع گرم و خشک، طبع سرد و تر، طبع سرد و خشک و طبع متعادل

بر اساس طبایع انسانی 4 نوع مزاج غالب در انسان پدید می آید که عبارتند از:

1- طبع صفراوی(گرم و خشک)

2- طبع دموی(گرم و تر)

2- طبع سوداوی(سرد و خشک)

3- طبع بلغمی(سرد و تر)

                                                 ادامه دارد..................... .

 

/ 0 نظر / 43 بازدید