کورش کبیر

 

 ای ایران ای مرز پر گهر 

 و اینک کورش کبیر:

 تسلیم شدگان را خواهم بخشید
خشم آورانِ خاموش را خواهم بخشید. خستگان را شفا خواهم داد و عدالت خواهم آورد پس شما شکست خوردگان به خانه های خویش بازگردید . دانایی و محبت را به یاد آورید منزلتِ عزیز آدمی را به یاد آورید من خشنودیِ بی پایانِ خداوندم برای کشتن و کینه توزی نیامده ام فرمانروایی که همدل مردمانِ خویش نباشد سیه روزتر از همیشه سرنگون خواهد شد.
پس از قولِ من بگوییدبه جبارانِ این جهان بگوییدکه از ظلمتِ خویش حتی پلاسِ پاره ای به گور نخواهید بُرد به آن ها بگویید
که از گُردۀ کبودِ تازیانه فرو شوید ورنه عطرِ هوا حتی با شما همدلی نخواهد کرد.
هشدارتان می دهم:
او که به کشتن آزادی بیاید
هرگز از هوایِ اَهورا خوشبو نخواهد شد بخشوده نخواهد شد
بزرگ نخواهد شد.این سخنِ من است
من پسر ماندانا و کَمبوجیه
که جهان را به جانبِ عدالت و آزادی فراخوانده ام
که انسان را به جانبِ آرامش و اعتماد فراخوانده ام.
پس فرمان دادم تا صخره های سهمگین را از مقابلِ گام های خستگان بردارند رودها را روانه کنند جلگه ها را بیارایند
پرندگان را در آزادی وآدمی به آسودگی شود.
من،کوروش هخامنش
فرمان دادم که بر مردمان مَلال مَرَوَد زیرا مَلالِ مردمان
مَلالِ من است زیرا شادمانیِ مردم شادمانیِ من است.
من پیام آورِ امید و شادمانی رادوست می دارم
پیروزی باد بر سکونِ سایه رادوست می دارم
وزیدنِ زندۀ گندم زاران رادوست می دارم
خنیاگران و گهواره بانان را
دوست می دارم
خوشه چینان و دروگران را
دوست می دارم
محبتِ مردمان و آزادیِ آوازشان را
دوست می دارممن راستی و دُرُستی را دوست می دارم.
پس به آینده گان و نیامدگان بگویید
او که دوست می دارد
دوست داشته خواهد شد
و او که بر مردمانش ستم کند
دیری نمی رود که راه به دوزخ خواهد گشود

/ 0 نظر / 28 بازدید