طبقه بندی موجودات زنده و آرکی باکتری ها

 

386px-Haeckel_arbol_bn.png

SCHEME ONE:SCHEME TWO:SCHEME THREE:Kingdom MoneraKingdom ArchaebacteriaDomain ArchaeaKingdom ProtistaKingdom EubacteriaDomain BacteriaKingdom FungiKingdom ProtistaDomain EukaryaKingdom PlantaeKingdom Fungi Kingdom AnimaliaKingdom Plantae  Kingdom Animalia 
/ 0 نظر / 103 بازدید