میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
تازگی ها چه خبر

  گفتم ای جنگل پیر
تازگیها چه خبر...؟
پوزخندی زد و گفت
هیچ ،کابوس تبر
گفتم از چوب درختان بهار
چه کسان بهره برند ...؟
گفت:
آنان که درختند و به ظاهر تبرند
گفتم اما،
مگر از جنس خودت نیست تبر...؟؟؟
پوزخندی زد و گفت
تازگیها چه خبر ..... .

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٤ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg