میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
طبقه بندی موجودات زنده و آرکی باکتری ها

 

SCHEME ONE:
SCHEME TWO:
SCHEME THREE:
Kingdom Monera
Kingdom Archaebacteria
Domain Archaea
Kingdom Protista
Kingdom Eubacteria
Domain Bacteria
Kingdom Fungi
Kingdom Protista
Domain Eukarya
Kingdom Plantae
Kingdom Fungi
 
Kingdom Animalia
Kingdom Plantae
 
 
Kingdom Animalia
 


پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg