میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
آرکی باکتری ها

کتاب آرکی باکتری ها

مولف برای تجدید چاپ و ویرایش کتاب اسپانسر و همکار می پذیرد.

 09173103944

عنوان: مقدمه ای بر آرکی باکتری ها

 تألیف: علی اصغر واعظ زاده اسدی

 

ناشر: انتشارات لوزا

 

 

قیمت: 5000تومان

 شابک: 1-28-8851-964-978 

 978-964-8851-28-1     ISBN:

 تمامی حقوق طبع و نشر برای مؤلف محفوظ است.

 

تلفن سفارش کتاب

  ٠٩١٧٣١٠٣٩۴۴

 پست به صورت پیشتاز به سراسر ایران

 

 

فصل یک

تاریخچه

رده بندی، نامگذاری و شناسایی

فرمانروهای جانداران

رده بندی شش فرمانرویی

رده بندی فیلوژنتیکی

دامین آرکی ها

Korachaeota

Crenarchaeota

Euryarchaeota

Thermophiles

Extreme halophiles

Nanoarchaeota

Methanogens

Arman

فصل دو  ساختار سلولی آرکی باکتری ها                    

ریخت شناسی و سلول شناسی

بررسی دیواره سلولی

دیواره سلولی یوباکتری ها

ساختمان پپتیدوگلیکان

دیواره سلولی یوباکتری ها ی گرم مثبت

دیواره سلولی یوباکتری ها ی گرم منفی

دیواره سلولی آرکی ها 

آرکی باکتری های گرم مثبت

آرکی باکتری های گرم منفی

باکتریهای بدون دیواره

غشا پلاسمایی پروکاریوتها

غشا پلاسمایی آرکی باکتری ها

تاژک آرکی باکتری ها

ریبوزوم آرکی باکتری ها

 ژنوم آرکی باکتری ها

RNA پلی مراز آرکی باکتری ها

بیومولکول های آرکی باکتری ها

رشد و تکثیر آرکی باکتری ها

متابولیسم آرکی ها

 نقش آرکی باکتری ها در چرخه های شیمیایی زمین

فراوانی ویتامین های محلول در آب در آرکی باکتری ها

 پاتوژنیسیته(بیماریزایی)

فصل  سه   تولید کنندگان متان (متانوژن ها )                                                                         

باکتریهای متانوژن

طبقه بندی متانوژن ها

مرفولوژی و فیزیولوژی متانوژن ها

متابولیسم متانوژن ها

همزیستی متانوژن ها

کشت متانوژن ها

متانوکوکوس ها

متانوباکتریوم

متانومیکروبیوم

متانوکوکوس جان نیسچی

متانوسارسینا

فصل چهار گرمادوست ها (ترموفیل ها )

طبقه بندی آرکی های ترموفیل

اکولوژی آرکی های ترموفیل

تاثیرهای ناشی از حرارت بر آرکی های ترموفیل

ترموپلاسما.

پیکروفیلوس

ترموکوکوس

پیروکوکوس

آرکئوگلوبوس

فروگلوبوس

متانو پیروس

 

فصل پنجم نمک دوست های افراطی(هالوفیل ها )

 طبقه بندی هالوفیل ها

 ارگانیسم های هالوفیل

 مرفولوژی و فیزیولوژی هالوآرکی ها

اکولوژی آرکی های هالوفیل

سازش با غلظت های بالای نمکی

گونه های گرما دوست ٰ سرما دوست ٰ قلیا دوست و اسید دوست

متابولیسم هالوآرکی ها

Acidilobusaceticus

Staphylothermus marinus

گونه های سرمادوست

گونه های دریازی

سولفولوبوس ها

متابولیسم کرن آرکیا

اکولوژی کرن آرکیا

طبقه بندی کرن آرکیا

فصل شش – کرن آرکی اوتا

تولید رنگدانه توسط هالوفیل ها

هالوباکتریوم سالیناروم

باکتریورودوسپین و سنتزATP با واسطه نور

فصل هفت آرکی باکتریهای کاربردی

استفاده از آرکی باکتری ها در جهت منافع انسانی

کاربرد هالوفیل ها در بیوتکنولوژی

استخراج میکربی فلز از جامدات

تولید گاز متان در رابطه با تصفیه فاضلاب

روش های بیولوژیک تصفیه فاضلاب

متانوژن ها و ترموفیل های کاربردی

قلیادوست های کاربردی

 در حال حاضر موجود نمی باشد

 

((تلفن سفارش کتاب جهت ارسال به صورت پستی))

قیمت 5000تومان

٠٩١٧٣١٠٣٩۴۴

 در حال حاضر موجود نمی باشد

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg