میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
داروهای ضد قارچ

١- گرایزیوفولین : در ١٩٣٩ از قارچ پنیسیلیوم گرایزفولووم بدست آمد.

٢- نیستاتین : در ١٩۴٩ از استرپتومایسز نورسی بدست آمد.

٣- آمفوتریپسین بی : فانجی زون : از استرپتو میسز نودوسس گرفته شد .

۴- پایمارسین: در ١٩۵٩ از استرپتومایسز ناتالنسیس بدست آمد. مشابه نیستاتین است.

۵- تول نفتیت( تینادرم)

۶-فلوروسیتوزین

٧- کلوتریمازول

٨-مایکونازول

٩- کنتوکونازول

١٠-ایتراکونازول

١١- فلوکونازول

١٢- ریفامپیسین

١٣- وایت فیلد

١۴- تیابن دازول

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱۱/٤ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg