میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
طبقه بندی موجودات

طبقه بندی موجودات زنده بر اساس تقسیم بندی ویتاکر:

1-(  باکتریها-اکتینومایست ها و سیانوباکتریها1-monera                              (  

2-(پروتوزوئرها- کپکهای لزج- جلبکها)                                   porotoctist 2-  

3-(قارچها)                                                                                  3-fungi 

4-(گیاهان)                                                                            4-plantae  

5-(حیوانات) 5-animalia                                                                         

6-(آرکی باکتریها)6- arcaebacteria                                                       

*قابل ذکر است که برخی از دانشمندان به دلایل متعددی آرکی باکتریها را در تقسیم بندی موجودات بعنوان دسته جداگانه ای طبقه بندی می کنند که آنها را بیان خواهیم کرد.*

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۱٦ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg